MVB The Art of Wiring . Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Verkoop-, leverings-, en installatievoorwaarden

MVB The Art Of Wiring nv,is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2290 Vorselaar Della Faillelaan 20 en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0461.778.693 ( hierna MVB The Art Of Wiring nv genoemd ) is een onderneming gespecialiseerd in het plaatsen van electro technische installaties en gestructureerde datanetwerken. De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met MVB The Art Of Wiring nv komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- en of beroepsactiviteit (hierna de Klant genoemd).
1 Toepassingsgebied: Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen MVB The Art Of Wiring nv en de Klant. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. MVB The Art Of Wiring nv behoudt zich het recht om voor onderhevige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigingen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden .De toepassing van de algemene voorwaarden van MVB The Art Of Wiring nv sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere ) voorwaarden van de Klant uit.
2 Overeenkomst: Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de offertes van MVB The Art Of Wiring nv die zij richt aan Klanten ten titel van inlichting en binden deze haar als dusdanig niet. Elke overgemaakte order verbindt de Klant doch verbindt MVB The Art Of Wiring nv slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
Alle offertes van MVB The Art Of Wiring nv worden opgemaakt op basis van de gegevens van de Klant. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.
Tussen MVB The Art Of Wiring nv en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand na ofwel (i) de ondertekening van de offerte door de beide partijen binnen de vermelde geldigheidsduur van de offerte, ofwel (ii) de schriftelijke bevestiging van een bestelling door MVB The Art Of Wiring nv.
MVB The Art Of Wiring nv is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offertes of anderszins, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.
3 Prijs: Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal MVB The Art Of Wiring nv de goederen en/of diensten leveren tegen de prijs die in de bevestigde offerte of bevestigde order tussen MVB The Art Of Wiring nv en de klant werd overeengekomen. MVB The Art Of Wiring nv behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien tussen het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van uitvoering ervan de kosten aantoonbaar gestegen zijn door de wijziging van één of meer van de kostprijsbepalende factoren ( met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost ) of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheden. MVB The Art Of Wiring nv behoudt zich het recht kabelprijzen aan te passen gekoppeld aan de dagkoers van koperprijzen en HDPE prijzen aanpasbaar op de dag van goedkeuring offerte en of goedkeuring bestelbon.
De prijzen zijn excl BTW en de kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot transportkosten.
4 Facturatie: MVB The Art Of Wiring nv behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor elektronisch te factureren.
5 Betalingen: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elk gefactureerd bedrag contant betaalbaar binnen een termijn van 14 (veertien) dagen.
MVB The Art Of Wiring nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, in afwijking van de voorgaande betalingstermijn, directe betalingen te vereisen van de Klant alvorens tot uitvoering van de overeenkomst te gaan. Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant MVB The Art Of Wiring nv hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege MVB The Art Of Wiring nv van de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud. Indien één factuur op de vervaldag niet is betaald, worden alle niet vervallen facturen onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbaar . In dat geval behoudt MVB The Art Of Wiring nv zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schade vergoeding.
Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal tevens vanaf de vervaldatum van de factuur een intrest van 10% per jaar opbrengen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Daarenboven zal elk niet op de vervaldag betaald bedrag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet-betaalde bedrag, BTW inclusief, met een minimum van EUR 125, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn. Het hierboven bepaalde houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling, de verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen
6 Leveringen: Tenzij anders omschreven zijn transport kosten voor de rekening van de Klant. Eventuele bijkomende kosten of belastingen opgelegd door overheden zullen aan klant doorgerekend worden. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of recht om de overeenkomst met MVB The Art Of Wiring nv te beëindigen. Wat ook de verzendingswijze moge zijn, de goederen worden steeds voor risico van de bestemmeling vervoerd, zelfs indien ze Franco verzonden worden. De klant dient de goederen bij levering onmiddellijk te controleren. Eventuele zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 5 kalenderdagen na levering schriftelijk aan MVB The Art Of Wiring nv worden gemeld. Een klacht levert geen opschorting van betaaltermijn op.
7 Eigendomsrecht: De geleverd goederen blijven eigendom MVB The Art Of Wiring nv tot na volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele interesten. In geval van onvolledige betaling door de Klant behouden wij ons in elk geval het recht voor om, op kosten van die klant, op elk ogenblik de betrokken goederen terug op te halen zonder recht op schade vergoeding van de Klant. In het geval dat de in gebreke, Klant failliet gaat de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoud MVB The Art Of Wiring nv zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.
8 Aansprakelijkheid: MVB The Art Of Wiring nv kan geenszins aansprakelijk gesteld worden wegens het niet uitvoeren van deze verbintenis tot levering of vertraging in de uitvoering ervan wanneer er sprake is van overmacht, en dit volgens de bepalingen in artikel 1147 en 1148 van het Burgerlijk wetboek.
MVB The Art Of Wiring nv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vertragingsschade, omzet-en winstderving, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie. MVB The Art Of Wiring nv zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte, gewone en/of zware fout vanwege haarzelf en/ of haar aangestelden. MVB The Art Of Wiring nv is enkel aansprakelijk in geval van opzet. De aansprakelijkheid van MVB The Art Of Wiring nv is in ieder geval beperkt tot het bedrag (de prijs) opgenomen in de tussen de partijen gesloten overeenkomst. In geen geval kan MVB The Art Of Wiring nv aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruikte van het geleverde. De Klant is allen tijde zelf verplicht de deugdelijkheid van informatie en van de zaken te onderzoeken voor de hem staande toepassing. MVB The Art Of Wiring nv is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MVB The Art Of Wiring nv is uitgegaan van de door Klant verstrekte en/of onvolledige gegevens.
Alle boor en/of -breek en /of slijp en/of graaf en/of afbraak werken alsook eventuele herstelling van ongewenste schade uitgevoerd in opdracht van Klant vallen onder aansprakelijkheid van Klant
9 Deelbaarheid: Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van offerte, bestelbon of overeenkomst tussen MVB The Art Of Wiring nv en de Klant, ongeldig en/of niet afdwingbaar zou zijn dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden tussen MVB The Art Of Wiring nv en Klant niet in het gedrang.
10 Garanties: De garantie op de door MVB The Art Of Wiring nv geleverde en/of geplaatste goederen beperkt zich tot de garantie van de desbetreffende fabrikanten en of invoerders . Werkuren en verplaatsingskosten zijn steeds uitgesloten.
11 Uitsluitingen van zover niet in onze offerte beschreven: In onze offertes gaan we er van uit dat de bestaande aanwezige infrastructuur van kabelbanen-kabelgoten en wachtbuizen voldoende is en voldoende ruimte biedt voor het aanbrengen van de nieuwe bekabeling.
In offerte zijn hak-boor-breek-slijp-hoogte-schilder-bestratings-sleuf-graaf-herstellings en herplantingswerken niet voorzien tenzij anders beschreven.
12 Bevoegdheid en toepasselijk recht: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MVB The Art Of Wiring nv partij is, is uitsluitend het Belgische Recht Van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Turnhout bevoegd.
 
 
arrow right top